Jozwiak Loader

Normy ISO

Międzynarodowe normy ISO są jednymi z najpopularniejszych standardów, których zgodność jest potwierdzona poprzez zewnętrzne certyfikacje.

ISO 9001

ISO 9001 jest normą wydawaną przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, która określa wymagania jakie powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Dotyczą one m.in. wprowadzenia nadzoru nad dokumentacją i zapisami, które występują w każdym procesie realizowanym w przedsiębiorstwie, zaangażowania kierownictwa we wdrożenie, funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami ludzkimi, infrastruktury czy czynników środowiska pracy, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, czyli regulacji, jakie musi spełnić przedsiębiorstwo w zakresie planowania realizacji kluczowych procesów, a także dokonywanie systematycznych pomiarów i analiz.

Norma ta oparta jest na ośmiu zasadach zarządzania jakością:

  1. Koncentracja na kliencie- czyli orientacja na zrozumienie jego potrzeb i oczekiwań, a także podjęcie działań a w celu ich zaspokojenia;
  2. Przywództwo- kadra kierownicza określa kierunek i cel działania organizacji;
  3. Zaangażowanie całej kadry- wszyscy pracownicy są istotnym dobrem firmy, a ich zaangażowanie w osiągnie celów organizacyjnych pozwala na wykorzystanie ich potencjału dla dobra firmy;
  4. Podejście procesowe- oznacza traktowanie działań firmy oraz zarządzanie nimi jako wzajemnie i powiązane ze sobą procesy;
  5. Podejście systemowe do zarządzania- czyli zarządzanie powiązanymi procesami jako systemem;
  6. Ciągłe doskonalenie- podejmowanie działań mających na celu stałe doskonalenie realizowanych przez firmę procesów;
  7. Oparcie na faktach- czyli podejmowanie decyzji, które opierają się na rzetelnych analizach i informacjach;
  8. Wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami- firma i jej dostawcy są od siebie zależni, a pozytywne relacje między nimi wpływają na osiągane korzyści.

ISO 14001

ISO 14001 jest normą, która określa wymagania dotyczące zarządzania środowiskowego. Celem tej normy jest wspomaganie działań związanych z ochroną środowiska oraz zapobieganiem jego zanieczyszczeniom. Związane jest to ze zmianami jakie zachodzą we współczesnym świecie i wyzwaniami z jakimi musimy się zmierzyć.  Norma ta nie stawia konkretnych wymagań dotyczących efektów działalności środowiskowej, ustala jedynie metody zarządzania. Sukces systemu zależy od zaangażowania wszystkich pracowników firmy, a także kierownictwa, które odgrywa decydującą funkcję przy ocenie rozwoju systemu.  Wdrożenie ISO 14001 świadczy o tym że system zarządzania firmy odpowiada międzynarodowym normom i podlega ciągłemu doskonaleniu.